The Yao Group


Yao Zhu-Jun                          News                          Research                          Publications                          Members                          Resources

 
 
  Celebrating Prof.Yao's 50th birthday in Nanjing! 
    
   
    
   
    
   
    
   
    
    
 

Office E515, Lab B505 511 512, School of Chemistry and Chemical Engineering,
State Key Laboratory of Coordination Chemistry and Nanjing National Laboratory of Microstructures,  Nanjing University, 163 Xianlin Avenue Nanjing, Jiangsu, China
Tel: +86-25-89683732 E-mail: yaoz@nju.edu.cn
Link: Nanjing University  |  School of Chemistry and Chemical Engineering  |  Our Group's Homepage  |