Electroactive Polymers Lab

 

Home    Research    Publications    Group    Photos    Join Us
Group Members
Professor Qun-Dong Shen

Professional Experience

Nanjing University

Professor, Department of Polymer Science and Engineering, 2010

Ph.D. Supervisor, Graduate School, 2010

Associate Professor, Department of Polymer Science and Engineering, 2003

 

Postdoctoral, Department of Chemistry, University of Virginia

Ph.D., Nanjing University, Polymer Physics and Chemistry

B.Sc., Nanjing University, Polymer Materials

Graduate Students
Cheng, Zhao-Xi

Qian, Cheng-Gen

(Now as Visiting Student @ NCSU)

Chen, Yu-Lei Feng, Pei-Jian
Liu, Jia-Hao Chen, Xin Tang, Xin Han, Xu
   
Ren, Yao Xiao, Xuan-Zhong    
Undergraduate Students
       

 

 

 

 

Research Assistants
     
Chen, Ying-Xin      
Former Members (2003- )
     
 • Chen, Cai-Yun (BS)
 • Chen, Jie (BS)
 
 • Gao, Fei-Fei (BS)
 • Gong, Jia
 • Gu, Ke-Jun (MS)
     
 • Ji, Yi-Chen (BS)
 • Jia, Cheng-Liang (MS)
   
 • Liu, Lu (MS)
   
 • Qi, Lin-Xiang (BS)
     
 • Sheng, Han-Kang (BS)
 • Song, Jiao-Fan (MS)
 • Tang, Huang (BS)
 • Tao, Cheng (BS)
   
 • Wang, Jian (BS)
 • Wang, Ying (BS)
 • Wu, Jian-Li (BS)
     
     
 • Yan, Qing (BS)
 • Yang, Yan (MS)
 • Yin, De-Zheng
 • Zhang, Chen
 • Zhang, Juan (MS)
 • Zhang, Yang (MS/BS)
Photo Gallery

School of Chemistry    Nanjing University    Graduate School

Shen Group, School of Chemistry & Chemical Engineering, Nanjing University, 2011