Publications

2019

 

 1. Yibing Deng, Tao Wu, Mengdi Wang, Shengchao Shi, Guodong Yuan, Xi Li, Han Chung Chong, Bin Wu, and Peng Zheng, Enzymatic Biosynthesis and Immobilization of Polyprotein Verified at the Single-molecule Level,Nature Communications 10: 2775(2019)

2018

 

 1. Hongbin Li, Peng Zheng, Single Molecule Force Spectroscopy: a New Tool for Bioinorganic Chemistry, Current opinion in Chemical Biology 4358-67 (2018)

 

2016

 

 1. ChengHui Li, Chao Wang, Christoph Keplinger, JingLin Zuo, Lihua Jin, Yang Sun, Peng Zheng, Yi Cao, Franziska Lissel, Christian Linder, XiaoZeng You, Zhenan Bao, A Highly Stretchable Autonomous Self-Healing Elastomer, Nature Chemistry 8 618-624 (2016)

 

2015 and Before

 

 1. Peng Zheng, Guilherme M. Arantes, Martin J. Field & Hongbin Li, Force-induced chemical reactions on the metal centre in a single metalloprotein molecule, Nature Communications 6: 7569 (2015)
 2. P. Zheng, Y. Wang, H. Li, Reversible Unfolding–Refolding of Rubredoxin: A Single-Molecule Force Spectroscopy Study, Angewandte Chemie Int. Ed. 53(51):14060-14063 (2014)
 3. P. Zheng, C. Chou, Y. Guo, Y. Wang, H. Li, Single Molecule Force Spectroscopy Reveals the Molecular Mechanical Anisotropy of the FeS4 Metal Center in Rubredoxin, Journal of American Chemistry Society 135(47): 17783-17792 (2013)
 4. P. Zheng, S.J. Takayama, A.G. Mauk, H. Li, Single Molecule Force Spectroscopy Reveal Iron Release from Rubredoxin Through a Stochastic Mechanism, Journal of American Chemistry Society 135(21): 7992-8000 (2013)
 5. Y.N. Li, G. Lamour, J. Gsponer, P. Zheng, H. Li, The Molecular Mechanism Underlying Mechanical Anisotropy of the Protein GB1, Biophysical Journal 103(11): 2361-2368 (2012)
 6. P. Zheng, S.J. Takayama, A.G. Mauk, H. Li, Hydrogen Bond Strength Modulates the Mechanical Strength of Ferric-Thiolate Bonds in Rubredoxin, Journal of American Chemistry Society 134(9): 4124-4131 (2012)
 7. P. Zheng, H. Li, Highly Covalent Ferric-thiolate Bonds Exhibit Surprisingly Low Mechanical Stability, Journal of American Chemistry Society 133(17): 6791-6798  (2011)
 8. P. Zheng, Y. Cao, T. Bu, S.K. Straus, H. Li, Single Molecule Force Spectroscopy Reveals that Electrostatic Interactions Affect the Mechanical Stability of Proteins, Biophysical Journal 100(6): 1534-1541 (2011)
 9. P. Zheng, Y. Cao, H. Li, Direct Measurements of the Mechanical Stability of Zinc-Thiolate Bonds in Rubredoxin by Single-Molecule Atomic Force Microscopy, Biophysical Journal 101(6): 1467-1473 (2011)
 10. P. Zheng, H. Li, Facile Method of Constructing Polyproteins for Single-Molecule Force Spectroscopy Studies, Langmuir 27(10): 5713-5718 (2011)

© Zheng Group@ Nanjing University  Contact us