2018

49. Yipin Zhang, Xunqing Dong, Yanan Wu, Guigen Li and Hongjian Lu* “Visible-Light-Induced Intramolecular C(sp2)–H Amination and Aziridination of Azidoformates via a Triplet Nitrene Pathway” Org. Lett., 2018, 20, 4838-4842.

48. Meng Yu, Tao Zhang, Hitesh B. Jalani, Xunqing Dong, Hongjian Lu* and Guigen Li “Iridium-Catalyzed Aryl C–H Sulfonamidation and Amide Formation Using a Bifunctional Nitrogen Source” Org. Lett., 2018, 20, 4828-4832.

47. Wangshui Cai, Shuang Wang, Hitesh B. Jalani, Junxian Wu, Hongjian Lu* and Guigen Li “Oxidative Cascade Reaction of N-Aryl-3-alkylideneazetidines and Carboxylic Acids: Access to Fused Pyridines” Org. Lett., 2018, 20(13), 3833-3837.

46. Mengzhe Wang, He Zhang, Hui Wang, Huijuan Feng, Huaifu Deng, Zhanhong Wu, Hongjian Lu,* and Zibo Li* “The development of [18F]AlF-NOTA-NT as PET agents of neurotensin receptor-1 positive pancreatic cancer” Molecular Pharmaceutics., 2018, 15(8), 3093-3100.

45. Lizheng Yang, Yipin Zhang, Xiaodong Zou, Hongjian Lu* and Guigen Li “Visible-Light-Promoted Intramolecular C–H Amination in Aqueou Solution: Synthesis of Carbazoles” Green Chemistry., 2018, 20, 1362-1366.