Spot News

Location:Home >> Spot News

17th ISEAC & 3rd ECL meeting in Changchun

Professor Junjie Zhu, Lingling Li, Rongbin Song, Cheng Ma, Lingling Wang, Yue Cao and Qing Xia went to 17th ISEAC & 3rd ECL meeting in Changchun on August 20, 2019. Congratulations!