The current position:Home  >> Publications >> 2018

2018

93. Jianlin Han, Osamu Kitagawa, Alicja Wzorek, Karel D. Klika, and Vadim A. Soloshonok, The self-disproportionation of enantiomers (SDE): a menace or an opportunity. Chem. Sci.  (DOI: 10.1039/C7SC05138G)

 

92. Bingnan Du, Wenmin Wang, Yang Wang, Zhenghang Qi, Jiaqi Tian, Jie Zhou, Xiaochen Wang, Jianlin Han, Jing Ma, and Yi Pan, Copper-Catalyzed Oxidative Reaction of β-Keto Sulfones with Alcohols via C−S Bond Cleavage: Reaction Development and Mechanism Study. Chem. Asian J. DOI: 10.1002/asia.201701694.

 

91.  Yongyuan Gao, Yang Wang, Jie Zhou, Haibo Mei, Jianlin Han, Electrochemical oxidative homo-coupling reaction of imidazopyridine heterocycles to biheteroaryls. Green Chem.  DOI: 10.1039/c7gc03563b.

 

90. Jianlin Han, Vadim A. Soloshonok, Karel D. Klika, Józef Drabowicz, Alicja Wzorek.  SDE-Phoric functional groups. Chiral sulfoxides: asymmetric preparation and problems with the accurate determination of the stereochemical outcome. Chem. Soc. Rev. DOI: 10.1039/C6CS00703A

 

89. Yang Wang, Lingling Deng, Jie Zhou, Xiaochen Wang, Haibo Mei, Jianlin Han, and Yi Pan. Synthesis of Chiral Sulfonyl Lactones via Copper-Catalyzed Asymmetric Radical Reaction of DABCO•(SO2). DOI: 10.1002/adsc.201701532.R1(VIP Article)

Copyright © Nanjing University All Rights Reserved.
AmazingCounters.com